Förtroendevalda i Svedala kommun

Förtroendevalda i Svedala kommun

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om vilka uppdrag de har.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse och nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Nämndsutskott och fullmäktigeberedningar

Utskotten är utsedda av de nämnder de tillhör.

Helägda kommunala bolag

Delägda kommunala bolag

Kommittéer, råd och förbund

Arbetsgrupper

Övrigt

Partier