Förtroendevalda i Svedala kommun

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse och nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Nämndsutskott och fullmäktigeberedningar

Utskotten är utsedda av de nämnder de tillhör.

Helägda kommunala bolag

Delägda kommunala bolag

Kommittéer, råd och förbund

Arbetsgrupper

Övrigt

Partier