Förtroendevalda i Svedala kommun

Delägda kommunala bolag (12 st)

Namn
Inera AB ägarråd och bolagsstämma
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Sydvatten AB bolagsstämma
Sydvatten AB styrelse
Sydvatten AB valberedning
Sysav bolagsstämma och ägarsamråd
Sysav styrelse
Sysav valberedning
Kommunförbundet Skåne2015-2018
Stiftelsen Browns fond
Sturupsaxelns Exploaterings AB
Styrgrupp för översiktsplan